zaawansowana wyszukiwarka
Aby w pełni korzystać z serwisu należy się zarejestrować

Masz pytania ? Chcesz nas odwiedzić osobiście ?

 • ZAMOŚĆ ul.Przemysłowa 8
 • ZAMOŚĆ ul.Lubelska 40 (84) 639 90 80
Telefon do sklep ogrodniczy w Zamościu

Godziny otwarcia:

Sezon wiosenno-letni: pon. - pt. 08:00-18:00 sob. 09:00-14:00

Sezon jesienno-zimowy: pon. - pt. 08:00-17:00 sob. 09:00-14:00

WYSYŁKA KURIEREM

21,99zł

przy przedpłacie na konto

Dostawa ze sklepu ogrodniczego
Najczęściejkupowane produkty
Regulamin sklepu
Regulamin Sklepu internetowego uniflora.pl, prowadzonego przez firmę:

Skład Ogrodniczy UNIFLORA s.c.
J. Stepaniuk, B. Podgórny
NIP: 922-10-09-122
REGON: 950198080

Regulamin obowiązuje od dnia 25.12.2014.


I. Informacje ogólne

II. Definicje

III. Rejestracja

IV. Warunki składania zamówień

V. Warunki sprzedaży i dostawy

VI. Płatności

VII. Postępowanie reklamacyjne

VIII. Odstąpienie od umowy

IX. Ochrona prywatności i ochrona danych osobowych

X. Obsługa plików Cookies

XI. Zabezpieczenia

XII. Kontakt

XIII. Postanowienia ogólne
 

I. Informacje ogólne

Regulamin Sklepu internetowego uniflora.pl zwany dalej "Regulaminem" określa zasady składania i ewidencjonowania zamówień w Sklepie internetowym uniflora.pl, prowadzącym działalność w Zamościu, przy ul. Przemysłowej 8, pod adresem internetowym www.uniflora.pl i realizującym dostawy na terenie Polski oraz dającym możliwość osobistego odbioru zakupów pod wyżej wymienionym adresem.
 

II. Słowniczek / Definicje
 
1. Sprzedawca

Sprzedawcą jest: Skład Ogrodniczy UNIFLORA s.c. J. Stepaniuk, B. Podgórny z siedzibą w Zamościu, ul. Przemysłowa 8, 22-400 Zamość
 
NIP: 922-10-09-122,
 
REGON 950198080,
 
tel. 84 639 90 80 (koszt połączenia wg taryfy operatora),
 
adres mailowy: uniflora@uniflora.pl

2. Klient

Klientem jest pełnoletnia osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych lub osoba prawna albo jednostka organizacyjna, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną. Klientem jest osoba, która dokonała Rejestracji i odwiedza Stronę internetową w celu dokonania Zamówienia w Sklepie internetowym uniflora.pl.
 
3. Konsument

Konsumentem jest pełnoletnia osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, korzystająca ze Sklepu internetowego uniflora.pl w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, która na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie dokonuje rejestracji lub nabywa towary w Sklepie internetowym.
 
4. Strona Internetowa

Strona internetowa, pod którą prowadzony jest Sklep internetowy to www.uniflora.pl
 
5. Sklep Internetowy

Sklep internetowy jest sklepem prowadzonym przez Sprzedawcę w Zamościu, przy ul Przemysłowej 8, w którym zamówienia Towaru składa się za pośrednictwem Strony internetowej. Zamówienia realizowane są na terenie Polski – dostawa jest dokonywaną przez firmy pocztowe, kurierskie lub poprzez odbiór zamówienia osobiście przez Klienta w punkcie handlowym firmy Skład Ogrodniczy UNIFLORA s.c. J. Stepaniuk, B. Podgórny znajdującym się na ul. Przemysłowej 8 w Zamościu.

6. Towar

Towarem są produkty oferowane przez Sprzedawcę w Sklepie internetowym, na które Klient może złożyć zamówienie.
 
7. Administrator Bazy Danych

Administrator Bazy Danych to Skład Ogrodniczy UNIFLORA s.c. J. Stepaniuk, B. Podgórny z siedzibą w Zamościu, która wykorzystuje dane osobowe Klientów w celu realizacji złożonych przez nich zamówień.

8. Infolinia

Oznacza wydzieloną jednostkę organizacyjną Sprzedawcy, której celem jest telefoniczny kontakt z Klientem w celu uzgadniania warunków realizacji Zamówienia lub realizacji reklamacji.
Infolinia jest dostępna dla Klienta pod numerem telefonu 84 639 90 80 (koszt połączenia wg taryfy operatora) oraz adresem mail: uniflora@uniflora.pl od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 17.

9. Rejestracja

Oznacza zespół czynności polegających na prawidłowym wypełnieniu przez Klienta formularza rejestracyjnego on-line znajdującego się na Stronie internetowej. Podczas procesu Rejestracji Klient zobowiązany jest ustalić swój indywidualny Login oraz Hasło.

10. Login

Stanowi adres mailowy Klienta podany podczas rejestracji. Wymagany jest wraz z Hasłem do złożenia Zamówienia w Sklepie internetowym.

11. Konto Klienta

Oznacza utworzone podczas rejestracji indywidualne Konto Klienta, za pomocą którego dokonuje on zamówień. Funkcje zainstalowane na Koncie Klienta umożliwiają mu gromadzenie informacji dotyczących dokonywanych zakupów, a także zarządzanie danymi osobowymi podanymi podczas rejestracji.

12. Zamówienie

Oznacza złożenie Sprzedawcy oferty zakupu konkretnych towarów prezentowanych na stronie Sklepu internetowego przez Klienta, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 

III. Rejestracja

1. Warunkiem korzystania ze Sklepu internetowego jest prawidłowe wypełnienie przez Klienta formularza Rejestracji umieszczonego na Witrynie Sklepu internetowego uniflora.pl.
W trakcie Rejestracji Klient:
 • - wypełnia dane dotyczące: imienia i nazwiska Klienta lub osoby reprezentującej Klienta, numeru telefonu, adresu e-mail, adresu zamieszkania. Klienci, którzy chcą otrzymywać fakturę VAT za zakupy zrobione w sklepie internetowym uniflora.pl zobowiązani są do podania dodatkowo nazwy firmy, na którą ma być wystawiona faktura, numeru NIP oraz adresu siedziby firmy Klienta;
 • - zostaje poproszony o zapoznanie się i zaakceptowanie Regulaminu;
 • - ustala indywidualny Login i Hasło.

2. Wypełniając formularz Rejestracji Klient oświadcza, że:
 • - podane w nim dane są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym,
 • - nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich,
 • - zapoznał się z Regulaminem i zobowiązuje się go przestrzegać,
 • - wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

3. Sprzedawca potwierdzi za pośrednictwem poczty e-mail dokonanie przez Klienta prawidłowego procesu rejestracji.

4. Czynności rejestracyjnych Klient dokonuje jednorazowo, kolejne zamówienia realizowane są na podstawie ustalonego przez klienta Loginu i Hasła.

5. Klient jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo i właściwe używanie swojego Loginu i Hasła, które powinien przechowywać w poufności i nie udostępniać go osobom trzecim. W razie zaistnienia okoliczności wskazujących na podejrzenie, iż Login lub Hasło Klienta znalazło się w posiadaniu osoby nieuprawnionej, Klient ma obowiązek niezwłocznego zawiadomienia o tym fakcie Sprzedawcy. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody związane z ujawnieniem przez Klienta Loginu lub Hasła osobom nieuprawnionym.

6. Przy pierwszym logowaniu na Stronie Sklepu Internetowego uniflora.pl Klient składa oświadczenie, że akceptuje regulamin sklepu internetowego uniflora.pl zaznaczając pole wyboru przy oświadczeniu o treści: „Akceptuję warunki regulaminu”

7. Niezłożenie przez Klienta oświadczenia o powyższej treści uniemożliwi jego zarejestrowanie, a w konsekwencji składanie zamówień w Sklepie internetowym uniflora.pl
 

IV. Warunki Składania Zamówień

1. Zamówienia od Klientów są przyjmowane przez Sprzedającego na Stronie Internetowej www.uniflora.pl 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, natomiast ich Realizacja odbywa się w godzinach pracy Sprzedawcy określonych na stronie informacyjnej sklepu uniflora.pl.

2. Wymagania sprzętowe.
Do zrealizowania przez Klienta zamówienia na Stronie internetowej wymagany jest komputer z zainstalowanym systemem operacyjnym pozwalającym na dostęp do internetu za pomocą graficznej przeglądarki internetowej. Aby w pełni skorzystać z możliwości oferowanych przez Sklep internetowy uniflora.pl Klient powinien:
 • - korzystać z przeglądarki Internet Explorer od wersji 5.5, Mozilla Firefox, Google Chrome
 • - posiadać zainstalowaną wtyczkę Macromedia FlashPlayer,
 • - włączyć obsługę języka JavaScript, ramek i stylów CSS,
 • - włączyć obsługę okien wyskakujących (pop-up windows),
 • - posiadać aktywne konto e-mail.

3. Rejestracja Klienta (login)
Klient może składać zamówienia i dokonywać zakupów w Sklepie internetowym pod warunkiem uprzedniego zarejestrowania się, to jest wypełnienia formularza oraz ustalenie własnego loginu, a także akceptacji Polityki Prywatności oraz Regulaminu Sklepu internetowego uniflora.pl i wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

4. Złożenie zamówienia
Zaloguj się na swoje konto wybierając opcję „zaloguj się” i używając swoich danych do logowania. Towary można wybierać za pomocą:
 • - wyszukiwarki,
 • - menu kategorii,
 • - zapisanej listy produktów.
Po wyszukaniu właściwego towaru określ jego ilość, dodaj go do koszyka wybierając przycisk „Dodaj do koszyka” lub „do koszyka”. Podobnie należy postępować z pozostałymi towarami, które mają zostać zakupione.
Kliknij przycisk „do kasy” znajdujący się z prawej - górnej strony ekranu na zielonym pasku.
Wybierz sposób dostawy* oraz formę płatności.
Naciśnij przycisk „Wyślij zamówienie”.
Na skrzynkę mailową zostanie wysłana wiadomość zawierająca potwierdzenie zamówienia.
 
* Opcja dostawy do domu możliwa jest jedynie dla mieszkańców Polski.

5. Zakupów w Sklepie internetowym uniflora.pl dokonywać mogą wyłącznie osoby pełnoletnie.


V. Warunki sprzedaży i dostawy

1. Umowa sprzedaży zostaje zawarta w chwili odbioru przez Klienta zakupów.

2. Zamówienie Klienta realizowane jest w cenach obowiązujących w dniu złożenia zamówienia uwidocznionych przy zdjęciu lub opisie zamawianego produktu. Ceny produktów są cenami detalicznymi i zawierają podatek VAT. Ceny podane są w polskich złotych.

3. Sprzedawca ma prawo odmowy realizacji zamówienia jeżeli Zamówienie zostało złożone z naruszeniem niniejszego Regulaminu oraz po bezskutecznej próbie potwierdzenia zamówienia.

4. W razie wystąpienia braku zamówionego Towaru albo gdy zamówiony Towar jest chwilowo niedostępny, Sprzedawca poinformuje o tym fakcie Klienta przed realizacją Zamówienia w celu zaproponowania alternatywnego produktu lub anulowania zamówienia. W przypadku, gdy Klient nie wyrazi zgody na realizację Zamówienia w innej formie (w szczególności na wymianę Towaru na podobny, o zbliżonych właściwościach i cenie), Zamówienie zostanie anulowane lub jeśli Klient wyrazi zgodę, pomniejszone o brakujący Towar. W uzasadnionych przypadkach Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia.

5. Pracownik Sprzedawcy może skontaktować się z Klientem pod podany przez niego numer telefonu w przypadku wątpliwości i ewentualnych braków w asortymencie lub w celu potwierdzenia złożonego zamówienia.

6. Sprzedawca dostarcza zamawiany Towar Klientowi wraz z dokumentem sprzedaży w postaci paragonu lub faktury VAT, jeżeli Klient zażądał jej wystawienia.

7. Faktura VAT zostanie wydana Klientowi, który uzupełnił swoje dane osobowe o dane firmy lub poinformował Sprzedawcę o chęci otrzymania faktury. Faktura dostarczana jest Klientowi wraz z zakupionym towarem.

8. Towar sprzedawany "na metry", sprzedawany jest po wycięciu na wymiar podany przez klienta w Sklepie internetowym. Ilość zamawianego Towaru należy podać z dokładnością do jednego metra. Jeżeli przy nazwie produktu podana jest waga jednego opakowania np. 100g należy podać ilość zamawianych opakowań np. 2 (czyli 200g produktu).
 
9. Produkty szczególne (na przykład wrażliwe na mróz) takie jak nawozy płynne lub żywe rośliny wysyłamy tylko w warunkach gwarantujących ich bezpieczny transport.

10. Sprzedaż fajerwerków w ramach Sklepu internetowego uniflora.pl dokonywana jest wyłącznie pod warunkiem odbioru przez osobę pełnoletnią. Osoby dostarczające zakupy uprawnione są do żądania okazania dokumentu stwierdzającego wiek osoby odbierającej Towar.
 
11. Zamówione Towary są starannie pakowane w kartony, torby papierowe i folię stretch.

12. Dostawcą nabywanych przez Klienta Towarów jest wybrana przez Klienta firma kurierska lub pocztowa.

13. Klient zobowiązuje się do odbioru Towaru i zapłaty oznaczonej przez Sprzedawcę ceny wraz z kosztami dostawy Towaru, jeżeli takie są wymagane.

14. Klient jest zobowiązany do sprawdzenia zawartości przesyłki w obecności przewoźnika i w razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia towaru do spisania protokołu szkody. 

15. Przyjęcie przesyłki bez zastrzeżeń skutkuje wygaśnięciem roszczeń z tytułu ubytku lub uszkodzenia zawartości.

16. Dostawa Towarów jest realizowana jedynie dla mieszkańców Polski.

17. Koszty dostawy
W Sklepie internetowym uniflora.pl koszty dostawy wyliczane są automatycznie na podstawie wagi zamówionych produktów i podawane w koszyku w procesie składania zamówienia.

18. Sposób płatności
Płatności można dokonywać: przy odbiorze zakupów (w miejscu dostawy), kartami płatniczymi lub bezpośrednio w procesie składania zamówienia poprzez platformę PayU lub Przelewy24 a także przelewem na rachunek bankowy.

19. Termin Realizacji
Zamówienia realizowane są od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 – 17:00 oraz w soboty w godzinach 09:00 – 14:00.
Odbioru osobistego zamówionych zakupów można dokonać pod adresem siedziby sklepu w Zamościu przy ulicy Przemysłowej 8
 
20. Sprzedawca nie realizuje Zamówień w dni ustawowo wolne od pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wyznaczenia innych dni nierealizowania Zamówień niż określone w zdaniu poprzednim, po uprzednim umieszczeniu informacji o tym fakcie na stronie internetowej sklepu uniflora.pl.

21. W przypadku zakupu roślin kupujący oświadcza, iż jest nabywcą końcowym


VI Płatności
 
1. Zamawiający może dokonać płatności przed dostarczeniem zamówienia lub przy jego odbiorze.

2. Klient ma możliwość wyboru następujących form płatności za dokonane zakupy:
 • - kartą płatniczą lub kredytową on-line;
 • - przelewem bankowym on-line;
 • - przelewem tradycyjnym;
 • - gotówką przy odbiorze (przesyłki z opcją "za pobraniem")
 
3. Operatorem kart płatniczych jest PayPro S.A. Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

4. W celu dokonania płatności on-line Klient zostanie przekierowany do internetowego serwisu rozliczeniowego umożliwiającego realizowanie transakcji przy wykorzystaniu platformy Przelewy24.
 
5. Sklep internetowy lub operator płatności potwierdzi drogą mailową dokonanie Płatności on-line na podany przez Zamawiającego adres poczty elektronicznej.

6. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmiany pierwotnie zaakceptowanej kwoty płatności, maksymalnie o 10% z uwagi na rozbieżność gramatur towarów w procesie pakowania.

7. W przypadku gdy wartość dostarczonych zakupów, zapłaconych w sposób opisany w punkcie 2 będzie niższa niż zapłacona kwota wówczas różnica zostanie zwrócona odpowiednio do sposobu zapłaty na kartę lub rachunek bankowy Klienta. W przypadku, gdy wartość skompletowanego zamówienia miałaby okazać się wyższa niż kwota zapłacona w sposób opisany w punkcie 2 wówczas pracownik Sklepu internetowego skontaktuje się z Klientem telefonicznie w celu uzyskania zgody na realizację takiego zamówienia i poinformowania o konieczności dopłaty różnicy w chwili odbioru zakupów w sposób opisany w punkcie 2, tj. gotówką lub kartą płatniczą.

8. Zwrot nadpłaconej kwoty nastąpi na kartę lub rachunek bankowy, z którego została dokonana zapłata po rozpatrzeniu zwrotu przez Sklep internetowy.


VII Postępowanie reklamacyjne
 
1. Klient przed dokonaniem odbioru towaru jest zobowiązany do sprawdzenia dostarczonych zakupów w obecności kuriera. Wszelkie uszkodzenia traksportowe należy zgłosić w pierwszej kolejności do w/w pracownika dostarczającego zakupy. Kurier ma obowiązek spisać protokół uszkodzenia przesyłki.

2. W przypadku stwierdzenia wad produktów po zapłaceniu przez Klienta za zakupy, należy skontaktować się z operatorem telefonicznie, za pomocą formularza kontaktowego znajdującego się na stronie sklepu lub bezpośrednio w punkcie Sklepu internetowego, znajdującym się w sklepie Skład Ogrodniczy UNIFLORA s.c. J. Stepaniuk, B. Podgórny przy ulicy Przemysłowej 8 w Zamościu.

3. Reklamację można też złożyć na piśmie. Formularz reklamacyjny znajduje się TUTAJ. Wraz z wypełnionym oświadczeniem i dowodem zakupu należy odesłać wadliwy towar bądź dostarczyć osobiście do siedziby Sklepu internetowego.

4. Jeżeli reklamacja dotycząca wady produktu została uznana, obowiązek zwrotu kosztów przesyłki spoczywa na Sprzedającym.

5. Sprzedawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi jeżeli zakupiony towar posiada wadę.
 
6. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę kupujący będący Konsumentem na podstawie rękojmi może od umowy odstąpić i zażądać zwrotu pieniędzy lub żądać wymiany rzeczy wadliwej na wolną od wad. W uzasadnionych sytuacjach Konsument ma możliwość skorzystania z innych przewidzianych obowiązującymi przepisami prawa sposobów rozpatrzenia reklamacji.
 
7. Reklamacja na podstawie rękojmi zostanie rozpatrzona w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. O sposobie jej rozpatrzenia Klient zostanie poinformowany przez Sprzedawcę drogą elektroniczną lub telefonicznie.
 
8. Zwrot pieniędzy w przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji nastąpi niezwłocznie po otrzymaniu informacji o sposobie załatwienia reklamacji. Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty jakiego użył Klient, chyba że Klient zgodzi się na inny sposób zwrotu. W przypadku płatności za złożone zamówienie w miejscu dostawy kartą płatniczą zwrot środków następuje na rachunek bankowy Klienta, w miejscu dostawy lub w punkcie handlowym uniflora.pl w formie gotówkowej. Każdorazowo dopuszczalny jest osobisty odbiór pieniędzy przez Klienta w punkcie handlowym Sklepu internetowego uniflora.pl znajdującym się na ul. Przemysłowej 8 w Zamościu.
 
9. Klient niebędący Konsumentem ma prawo złożyć reklamację stosownie do obowiązujących w tej mierze przepisów prawa, przy czym odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne towarów ogranicza się do kwoty, jaką Klient zapłacił Sprzedawcy za nabycie danego towaru.


VIII Odstąpienie od umowy
 
1. Konsument ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyn, składając Sprzedawcy stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni od dnia wydania zakupów. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy, którego wzór dostępny jest TUTAJ. Odstąpienie od umowy przed upływem tego terminu wraz z dowodem zakupu.
 
2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy przesłać na adres sklepu uniflora.pl tj. Skład Ogrodniczy UNIFLORA s.c. J. Stepaniuk, B. Podgórny, ul. Przemysłowa 8, 22-400 Zamość (decyduje data wysłania) lub dostarczyć osobiście pod ten sam adres.
 
3. W przypadku odstąpienia od umowy Konsument otrzyma niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania od Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu od umowy zwrot wszystkich dokonanych płatności, w tym kosztu dostarczenia towaru, jeżeli Konsument taki koszt poniósł. Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty jakiego użył Konsument, chyba że Konsument zgodził się na inny sposób zwrotu. W przypadku płatności za złożone zamówienie w miejscu dostawy kartą płatniczą zwrot środków jest możliwy na rachunek bankowy Konsumenta, w miejscu dostawy lub w punkcie handlowym uniflora.pl w formie gotówkowej. Każdorazowo dopuszczalny jest osobisty odbiór pieniędzy przez Konsumenta w punkcie handlowym Sklepu internetowego uniflora.pl znajdującym się na ul. Przemysłowej 8 w Zamościu. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.
 
4. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w wypadkach:
 • - dotyczących nagrań dźwiękowych lub wizualnych oraz zapisanych na nośnikach programów komputerowych po otwarciu przez Konsumenta ich oryginalnego opakowania;
 • - towarów ulegających szybkiemu zepsuciu lub mających krótki termin przydatności do spożycia
 • - gdy rzecz dostarczana jest w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • - dostarczanej prasy.
5. Konsument ma obowiązek zwrócić towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba, że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.
 
6. Uprawnienia do odstąpienia od umowy nie wyłącza uprawnień Konsumenta wynikających z obowiązku dostarczenia rzeczy wolnych od wad przez Sprzedającego.
 
 
IX Ochrona prywatności i ochrona danych osobowych

1. Sklep internetowy uniflora.pl ogranicza wykorzystanie i zbieranie informacji o Klientach do niezbędnego minimum wymaganego do świadczenia Klientom usług na najwyższym poziomie. Gromadzone są następujące dane Klienta: adresy poczty elektronicznej, dane osobowe i adresowe. Informacje te, z wyjątkiem Sklepu internetowego uniflora.pl, Skład Ogrodniczy UNIFLORA s.c. J. Stepaniuk, B. Podgórny z siedzibą w Zamościu (będącej właścicielem i zarządcą strony internetowej), nie są udostępniane osobom trzecim i służą głównie do realizacji zobowiązań wobec Klientów, obejmujących m.in. dostarczanie zamówionych towarów, rozliczanie transakcji i ewentualne subskrybowanie wiadomości (np. wysyłanie informacji o firmie oraz materiałów promocyjnych), a także wykorzystywane są na potrzeby polepszania, jakości usług świadczonych na rzecz Klientów.
 
2. Dane kontaktowe Klientów są wykorzystywane w celu nawiązywania z nimi kontaktu, w momencie gdy jest to konieczne.
 
3. Użytkownicy mają możliwość zrezygnowania z otrzymywania listów elektronicznych, co do których uprzednio wyrazili zgodę na ich otrzymywanie.

4. Klientowi przysługuje prawo do wglądu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawienia, a także żądania ich usunięcia.


X Obsługa plików cookies

1. Korzystając ze strony Klient wyraża zgodę na używanie plików cookies zgodnie aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Jeżeli Klient nie wyraża na to zgody może w każdej chwili zmienić ustawienia swojej przeglądarki.

2. Adresy IP użytkowników są wykorzystywane w celach statystycznych. Informacje te w żaden sposób nie są łączone z danymi osobowymi Klientów Sklepu internetowego.
 

XI Zabezpieczenia

1. Mając na celu ochronę danych Klientów przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem i modyfikacją witryna Sklepu internetowego zaopatrzona jest w środki bezpieczeństwa, określone rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. 2004 Nr 100, poz. 1024). Sprzedawca zobowiązany jest chronić wszelkie informacje ujawnione przez Klientów zgodnie z normami ochrony bezpieczeństwa i zachowania poufności. Prawa dostępu do danych osobowych Klientów zostały w restrykcyjny sposób ograniczone, tak, aby informacje te nie znalazły się w rękach osób do tego niepowołanych.

2. Dostęp do danych osobowo-adresowych Klientów ma tylko ograniczona liczba uprawnionych pracowników Sklepu internetowego uniflora.pl, Skład Ogrodniczy UNIFLORA s.c. J. Stepaniuk, B. Podgórny z siedzibą w Zamościu prowadzącej sklep internetowy na stronie www.uniflora.pl

3. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (jt. Dz.U. z 2014 r. poz. 1182) dane osobowe Klientów są przechowywane na serwerze home.pl. z siedzibą w Szczecinie 70-653 przy ul. Zbożowej 4.

4. Dane osobowe zbierane są wyłącznie na potrzeby Sprzedawcy oraz sklepu internetowego uniflora.pl, Skład Ogrodniczy UNIFLORA s.c. J. Stepaniuk, B. Podgórny z siedzibą w Zamościu prowadzącej stronę internetową www.uniflora.pl i przetwarzane w celu realizacji statutowej działalności gospodarczej firmy, prowadzenia akcji promocyjnych i reklamowych z zachowaniem wymogów zabezpieczenia danych określonych w przepisach o ochronie danych osobowych.
 
5. Skład Ogrodniczy UNIFLORA s.c. J. Stepaniuk, B. Podgórny z siedzibą w Zamościu przetwarza dane osobowe na podstawie udzielonego upoważnienia jako administrator systemu informatycznego. Każdy z Klientów dysponuje prawem wglądu do swoich danych, poprawiania, żądania zaprzestania przetwarzania danych oraz prawem sprzeciwu, który należy zgłosić do siedziby Sprzedawcy.

6. Dane osobowe Klienta przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez Niego podczas składania zamówienia.


XII Kontakt

W przypadku jakichkolwiek pytań, wątpliwości, opinii i uwag należy kontaktować się telefonicznie z Infolinią w godzinach 09:00 – 17:00 od poniedziałku do piątku pod numerem 84 639 90 80 (koszt połączenia wg taryf operatorów) lub drogą mailową na adres podany w zakładce "Kontakt".


XIII Postanowienia końcowe

1. We wszelkich sprawach nieuregulowanych w powyższym regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827). Postanowienia Regulaminu należy interpretować w sposób zapewniający ich zgodność z obowiązującymi przepisami prawa.

2. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu, a o treści zmian Regulaminu każdy Klient zostanie poinformowany drogą elektroniczną na podany podczas rejestracji adres mailowy. Poinformowanie o zmianie Regulaminu nastąpi nie później niż na 14 dni kalendarzowych przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu. W razie, gdy Klient posiadający Konto Klienta, nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu.

3. Wszelkie spory wynikające z realizacji Zamówienia, w pierwszej kolejności strony będą starały się rozwiązać polubownie w trybie postępowania reklamacyjnego ustanowionego niniejszym Regulaminem i przepisami Kodeksu cywilnego.
 
4. W przypadku braku polubownego rozwiązania w powyższym trybie, Konsument ma prawo skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji.
 
5. W ostateczności spory będą rozpatrywane przez sąd właściwy dla Konsumenta określony według przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.